Revizní technik elektrických zařízení E4A - doškolení a přezkoušení


KURZ URČEN PRO

revizním technikům, kterým končí po pěti letech platnost osvědčení.

PROGRAM

 • Zákony, vyhlášky
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • Revize rozsahu E4/A (spotřebiče)

Podstatnou část doškolení budou tvořit konzultace nad správnými odpověďmi na testové otázky.

DÉLKA KURZU

2 dny

LEKTOR

Seznam našich externích lektorů naleznete v sekci NAŠI LEKTOŘI.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 let

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Od 1. 1. 2014 je možné provádět ověření odborné způsobilosti pro vydání osvědčení dle § 6a, odst. 1, písm. d) zákona č.  174/1968 Sb. na vyhrazení technická zařízení pouze na  pobočkách Technické inspekce České republiky.

V průběhu kurzu nám předáte vyplněnou žádost o zkoušku včetně všech požadovaných příloh, kterou zašleme Technické inspekci ČR. Ta Vaši žádost zpracuje a zahájí správní řízení, případně budete vyzváni k jejímu doplnění.

K žádosti o vydání osvědčení je nutné doložit:

 • kopii dokladu o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom, výjimka)
 • údaje o délce praxe (potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení)
 • kopii potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na  elektrických zařízeních a pro práci ve výškách
  (doklad nesmí být starší než 1 rok)
 • kopii osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhlášky č.  50/1978 Sb. – minimálně § 6
 • cvičné revizní zprávy na každý druh zařízení, pro které je osvědčení požadováno

CENA KURZU

nezahrnuje poplatek za zkoušku a vydání osvědčení, který je stanoven vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Jeho výše bude odvozena o Vámi požadovaného rozsahu zkoušky uvedeného v žádosti
Poplatek musí být uhrazen před konáním zkoušky a bude Vám účtován zvlášť přímo organizací TIČR. Faktura a pozvánka ke zkoušce Vám bude zaslána po předložení žádosti a kompletních dokladů ke zkoušce. 

Poplatek za zkoušku a vydání osvědčení
Rozsah osvědčení Cena (Kč)
E4/A 3.400,-
E3/A 3.400,-
E3/A, E3/B 4.150,-
E3/A, E4/B 4.150,-
E4/A+E3/A 4.150,-
E2/A 4.900,-
E4/A+E3/A, E3/B 4.900,-
E4/A, E4/B + E3/A, E3/B 4.900,-
E1/A 5.650,-
E2/A, E2/B 5.650,-
E1/A, E1/B 6.400,-
Rozšíření stávajícího osvědčení o jeden druh + 750,-
vydání osvědčení + 200,-

TESTOVÉ OTÁZKY 

jsou zveřejněny na stránkách Technické inspekce ČR a jsou rozděleny na tyto části:

 • obecné předpisy,
 • ochrana před úrazem elektrickým proudem,
 • všeobecné požadavky na elektrická zařízení.

Ke studiu by bylo vhodné mít k dispozici normy uvedené u  odpovědí v jednotlivých souborech otázek (v úvodu kurzu Vám doporučíme ty, které by Vám neměly chybět).