GDPR


Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek https://www.unit.cz je UNIT s.r.o., Teplého 1398, 530 02 Pardubice, IC 47451432, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel").

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách https://www.unit.cz, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Podmínkami užití. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen "Uživatel"). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách https://www.unit.cz, s výjimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.

Ochrana osobních údajů

Shromažďované informace a jejich využití

Přístup na stránky https://www.unit.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Doba zpracování osobních údajů Provozovatelem je 6 let.

Předávání osobních údajů

Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám.

Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 5, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS3.

Případné informace předávané animovanou formou jsou rovněž dostupné v textové podobě prostřednictvím odkazu umístěného v blízkosti animace.

Ostatní ujednání

Cookies

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.

Pokud nechce Uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.

Více informací naleznete také na https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Odkazy na jiné stránky

Na stránkách https://www.unit.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Provozovatel si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální stav bude vždy umístněn na těchto stránkách.

Poučení uživatelů o využívání Google Analytics

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Služba Google Analytics používá souborů „cookies“ (textové soubory ukládané do vašeho počítače), které umožňují analýzu způsobu užívání těchto stránek. Data vygenerované souborem cookie jsou informace o užívání stránky (včetně vaší IP adresy). Všechna takto získaná data budou zpracována anonymně. Data jsou určena výhradně pro vyhodnocování užívání stránek. Anonymita je zaručena tím, že Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Do Googlu nebudou odeslána ani žádná citlivá data, jako například, e-mail, jméno, telefonní číslo.

Můžete odmítnout používání souborů cookies, čímž zabráníte sběru dat o Vás. Učinit tak můžete volbou v nastavení vašeho prohlížeče. Pro některé prohlížeče si můžete nainstalovat rozšíření Plugin pro odhlášení od reklamního souboru cookie, který zabrání odesílání vašich dat do Googlu.

Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vaší návštěvě společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Retargeting

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a AdWords provozované společností Google. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamních sítich společností Seznam.cz, a.s. či Google.

Údaje vždy pod kontrolou

Každý uživatel našich služeb má následující práva, která plně respektujeme:

Transparentnost

Při každém zadávání osobních údajů v rámci služeb uživatele vždy transparentně poučíme o tom, k jakému účelu mohou být zadané údaje použity.

Právo na přístup k osobním údajům

Uživatel má kdykoli možnost shlédnout vlastní profil a tak získat kompletní informace o tom, jaké osobní údaje máme k dispozici.

Právo na opravu

Pokud uživatel zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud uživatel zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně smazány.

Kontakty

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů ve www.unit.cz je David Tomíška,
e-mail: david.tomiska@unit.cz, +420 466 303 032.

Závěr

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 24. května 2018. Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.
Vaše osobní údaje uchováváme v soukromí a bezpečí a umožňujeme vám mít nad nimi plnou kontrolu.