Kurz radiační ochrany


Získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči

KURZ URČEN PRO

Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči 
- ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo  se zdroji záření; pro vybrané pracovníky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů České republiky.

ODBORNÝ GARANT

Ing. Jiří Filip  |  Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

PROGRAM

1. den

 • Úvod do radiační ochrany - seznámení s oborem
 • Základy fyziky ionizujícího záření
 • Veličiny a jednotky v ochraně před zářením
 • Požadavky na způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost pracovníků 
  se zdroji ionizujícího záření („ZIZ“)
 • Biologické účinky ionizujícího záření
 • Programy zajišťování jakosti činností vedoucích k ozáření

2. den

 • Cíle a principy radiační ochrany
 • Způsoby ochrany pacientů a zdravotnického personálu před ozářením 
 • Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením a kontaminací radionuklidy
  (přednášky v sekcích)
 • Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy
 • Limitování ozáření a monitorování
 • Havarijní připravenost - havarijní plán
 • Přehled zdrojů ozáření populace a možnosti jejich regulace

3. den

 • Technické a organizační podmínky práce se ZIZ - kontrolované pásmo
 • Dokumentace vedená u držitele povolení, žádost o povolení
 • Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v průmyslu a lékařské radiologii
  Zvláštní podmínky nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči
 • Zkoušky zdrojů záření na průmyslových pracovištích a na lékařských radiologických pracovištích
 • Ochrana pracovníků a pacientů při používání otevřených radionuklidových zářičů ve zdravotnictví, specifické požadavky na dokumentaci pracovišť


DÉLKA KURZU

3 dny 

LEKTOŘI

RNDr. Čestmír Berčík  |  Regionální centrum SÚJB Ústí nad Labem, vedoucí
Ing. Jiří Filip  |  
Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno
MUDr. Jana Melková  |  
Centrum laseové medicíny Jevíčko, chirurg
Ing. Zuzana Pašková, MBA  |  
M.G.P. Ltd. Zlín, výkonná ředitelka
RNDr. Zdeněk Rozlívka  |  Státní ústav radiační ochrany, v.v.i., ředitel
Mgr. Jaroslav Storm  |  
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika, radiologický fyzik
MUDr. Hana Žárská  |  
Ústí nad Labem

ZKOUŠKY

Zájemci z řad účastníků kurzu (bez otevřených zářičů) mohou složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Regionálním centru SÚJB v Hradci Králové. 

Termín zkoušky pro otevřené zářiče bude dohodnut při kurzu s Ing. Zuzanou Paškovou, MBA.