Školení bezpečnosti, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí a o pravidlech při nakládání s vybranými chemickými látkami a přípravky


OSNOVA ŠKOLENÍ

 • legislativa upravující používání chemických látek a směsí,
 • základní pojmy (chemická látka, přípravek, směs, klasifikace, výstražné symboly nebezpečnosti, R věty, S věty, H věty, P věty),
 • způsobilost osob (zaměstnanců) pro používání chemických látek a směsí,
 • povinnosti zaměstnanců při používání chemických látek a směsí,
 • přehled nejčastěji používaných chemických látek a směsí,
 • specifická rizikovost látek a směsí, které jsou ve společnosti používány,
 • bezpečnostní listy látek a směsí, které jsou ve společnosti používány,
 • zásady ochrany zdraví při používání chemických látek a směsí,
 • zásady předlékařské první pomoci při zasažení žíravými látkami,
 • pravidla pro bezpečné nakládání s žíravými chemickými látkami a směsmi,
 • osobní ochranné pracovní prostředky pro používání nebezpečných látek a směsí,
 • balení nebezpečných chemických látek a směsí (náhradní obaly),
 • označování obalů s nebezpečnými látkami a směsmi (náhradní obaly),
 • skladování nebezpečných chemických látek a směsí,
 • zásady pro zásah v případě úniku látek a směsí,
 • odpady nebezpečných chemických látek a směsí.

 
VÝUKOVÉ METODY

 • powerpointová prezentace
 • ověření znalostí - pohovor a kontrolní otázky

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

 • osvědčení o absolvování inspektorské zkoušky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce
 • osvědčení o absolvování kurzu „Řízení a inspekce průmyslové bezpečnosti“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
 • osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané Rožnovským vzdělávacím servisem