Školení BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu


KURZ URČEN PRO

Zaměstnance firem se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu při činnostech a pracích.

OSNOVA ŠKOLENÍ

 1. Význam prevence rizik před výbuchem hořlavých prachů
 2. Chování látek podle jejich složení
 3. Obecné podmínky pro vznik výbuchu, opatření k omezení vzniku výbušné atmosféry, opatření k zabránění iniciace výbuchu výbušné atmosféry, opatření k potlačení škodlivých účinků výbuchu.
 4. Základní používané pojmy
  • Hořlavé látky, výbušná atmosféra, meze výbušnosti, teplota vznícení, bod vzplanutí, iniciační zdroje, nebezpečný prostor
  • Vlastnosti a chování hořlavých látek v prostoru, zóny, zařazení do zón, rozsah zón
 5. Zabránění nebo omezení tvorby výbušné atmosféry v technologii a v jejím okolí
  - větrání a odsávání prostorů s hořlavými látkami, pravidelný úklid prachu
 6. Zdroje iniciace, opatření proti jejich působení
  • Popsané zdroje iniciace, vznik elektrostatického náboje, zabránění účinnosti iniciačních  zdrojů
  • Vodivé spojení a uzemnění zařízení, provedení elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu, provádění údržby v prostorách s nebezpečím výbuchu
  • Předepsaní OOPP a jejich používání
 7. Opatření k potlačení výbuchu, HRD systém
 8. Zařízení jednotlivých výrobních linek
 9. Dokumentace o ochraně před výbuchem
 10. Používané hořlavé látky na pracovištích, vlastnosti - bezpečné způsoby používání, nedovolené činnosti
 11. Určení nebezpečných prostorů na pracovištích - klasifikace prostorů na pracovištích a jejich zařazení do zón, rozsahy zón, označení prostorů s nebezpečím výbuchu (EX)
 12. Předcházení vzniku nebezpečné výbušné atmosféry na pracovišti
  • Technická a organizační opatření
  • Úklid prachu, účinné odsávání, pracovní postupy pro výrobu
  • Pracovní instrukce
 13. Způsobilost pracovníků, výcvik pracovníků, školení pracovníků
 14. Systém povolování prací
  • Povolování prací, příkaz V, systém vydávání příkazu V
  • Údržba zařízení, základní povinnosti a opatření
  • Koordinační činnosti s jinými firmami
 15. Ukázky následků výbuchů
 16. Prokazatelné ověření teoretických znalostí účastníků školení kontrolními otázkami
 17. Zodpovězení dotazů, závěr

 
VÝUKOVÉ METODY

 • Powerpointová prezentace
 • Ověření znalostí - pohovor, kontrolní otázky

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

 • Osvědčení o absolvování inspektorské zkoušky vydané Českým úřadem bezpečnosti práce
 • Osvědčení o absolvování kurzu „Řízení a inspekce průmyslové bezpečnosti“ vydané Výzkumným ústavem bezpečnosti práce
 • Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané Rožnovským vzdělávacím servisem