Obsluha pohyblivých pracovních plošin


KURZ URČEN PRO

obsluhu mobilních pracovních plošin

PROGRAM

  • obnovení odborné způsobilosti k obsluze mobilní pracovní obsluhy
  • požadavky na bezpečnou obsluhu a údržbu mobilních pracovních plošin,
  • školení probíhá pro dané typy mobilních pracovních plošin a to dle návodů  k jejich obsluze

OSNOVA ŠKOLENÍ

ČSN EN 1808+A1 (275003)
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce – Zkoušky

ČSN EN 280+A2 (275004)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

ČSN ISO  18878  (275005)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

ČSN ISO  18893  (275006)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky


ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

V případě základního školení bude průkaz vystaven po praktickém zácviku a následném přezkoušení z obsluhy konkrétní pohyblivé pracovní plošiny nebo nakládací rampy.
Přílohou prezenční listiny bude potvrzení o praktickém zácviku s podpisem osoby zodpovědné za jeho provedení a prezenční listina z praktických zkoušek.

VÝUKOVÉ METODY

  • powerpointová prezentace
  • každý účastník obdrží v písemné podobě shrnutí nejdůležitějších informací pro bezpečný provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin a nakládacích ramp
  • návody výrobce, technická dokumentace a podmínky výrobce
  • ověření znalostí, výstup ze školení - písemný test, prodloužení platnosti průkazu

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

Osvědčení k provádění revizí a revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení vydané Technickou inspekcí České republiky.

PLATNOST OSVĚDČENÍ

Termíny periodických školení nejsou v normě stanoveny, doporučuje se jednou za 12 měsíců.

  • ČSN ISO 18878
  • BTP 0004/94 (nejpozději do 3 let od posledního přezkoušení)
  • vyhláška 394/1990 Sb. (§9 - nejméně jednou za rok)