Obsluha manipulačních vozíků


KURZ URČEN PRO

obsluhy manipulačních vozíků

PROGRAM

 • obnovení odborné způsobilosti k obsluze manipulačních motorových vozíků
 • požadavky na bezpečnou obsluhu a údržbu manipulačních vozíků
 • pravidla pro bezpečnou manipulaci s břemeny


OSNOVA ŠKOLENÍ

 • Informativní zkušební test
 • Základní předpisy, jejich změny a novelizace:   

ČSN 26 8805
Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly.

ČSN ISO 3691+Amd1
Motorové vozíky, bezpečnostní předpisy.

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

ČSN EN 1726-2
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně a tahače s tažnou silou do 20 000 N včetně - Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se zdviženým břemenem.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

ČSN 26 9030
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
Povinnosti účastníků provozu manipulačních vozíků.
Rozbor příčin úrazů, poruch a havárií v provozu manipulačních vozíků.
Postup při nehodě.
Bezpečnost práce při provozu manipulačních vozíků a rizika s provozem spojená.
Bezpečnostní požadavky na manipulační vozíky a jejich provoz.


ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ

V případě základního školení bude průkaz vystaven po praktickém zácviku a následném přezkoušení z obsluhy konkrétního manipulačního vozíku.

VÝUKOVÉ METODY

 • powerpointová prezentace
 • video „Bezpečnost práce při provozu čelních vysokozdvižných vozíků s elektrickým i spalovacím motorem
 • video „Údržba manipulačních vozíků“
 • ověření znalostí, výstup ze školení - písemný test, prodloužení platnosti průkazu

CERTIFIKACE ŠKOLITELE

 • certifikát dokladují odbornou způsobilost instruktora obsluh motorových manipulačních vozíků pro přípravu odborné způsobilosti obsluh motorových manipulačních vozíků vydaný Certifikačním orgánem pro certifikaci osob při České společnosti pro manipulaci s materiálem – logistiku
 • certifikát dokladují odbornou způsobilost zkušebního komisaře obsluh motorových manipulačních vozíků pro přípravu odborné způsobilosti a provádění zkoušek obsluh motorových manipulačních vozíků vydaný Certifikačním orgánem pro certifikaci osob při České společnosti pro manipulaci s materiálem – logistiku

PLATNOST OSVĚDČENÍ

12 měsíců - termíny periodických školení jsou stanoveny v normě ČSN 26 8802 čl. 3.3.2.