Písemná komunikace - úřední písemnosti


NAUČÍME VÁS

Zaměříme se na gramatiku a stylistiku, procvičení jazykových pravidel a výjimek včetně nácviku asertivity a empatie v dopisech.

Komunikace ve veřejné správě

Cílem školení je osvojení si základních prvků efektivnosti komunikace v úředních písemnostech. 
 • Charakteristika lidské komunikace
 • Komunikace s občany
 • Komunikační cíle a strategie v oblasti veřejné správy

Kontakt, naslouchání, porozumění, sdělování

 • Písemná komunikace

Komunikace telefonem

 • Internet – etiketa a komunikace

Přesvědčivá komunikace

 • Upřímnost a empatie
 • Asertivita
 • Nácvik asertivity a empatie v písemném styku

Stylistika jako způsob výstavby komunikace

 • Jazykové styly
 • Administrativní styl
 • Slohové postupy

Gramatika jako umění psát

 • Tvarosloví
 • Slovosled, tvorba vět
 • Pravidla pravopisu

 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvike