Etiketa a norma v písemném styku


NAUČÍME VÁS

Důraz je kladen na nácvik úpravy úředních písemností.

Úvod do problematiky

  • Etiketa - společenské  chování v profesním styku
  • Netiketa - pravidla slušného chování na internetu

Interní komunikace v orgánech státní správy a samosprávy

Díky tomuto kurzu si osvojíte základní prvky efektivnosti komunikace v úředních písemnostech.
  • Právní písemnosti
  • Personální písemnosti
  • Písemnosti pro výkon vybraných činností - porady, pracovní cesty
  • Osobní dopisy vedoucích úředníků
  • Organizace písemného styku, archivace

Externí písemná komunikace orgánů státní správy a samosprávy

  • Praktický nácvik úpravy úředních písemností dle ČSN 01 6910 

VÝUKOVÉ METODY

výklad, diskuse, skupinová cvičení, nácvik