Montážní pracovník plynových zařízení - přípravný kurz ke zkouškám


KURZ URČEN PRO

nové uchazeče o získání osvědčení odborné způsobilosti k provádění montáží a oprav plynových zařízení nebo pro ty, kteří si chtějí jeho rozsah obnovit nebo rozšířit.

PROGRAM

1. den

 • Obecné znalosti v oboru plynových zařízení
  (požadavky právních předpisů, vlastnosti plynů, související kvalifikace, bezpečnostní postupy prací
 • Úvod do problematiky rozvodů zemního plynu (domovní a průmyslové plynovody)

2. den

 • Dokončení problematiky rozvodů zemního plynu
 • Montáže a opravy spotřebičů (do 50 kW, kotle, pece a průmyslová tepelná zařízení
 • volitelná náplň a rozsah pro zájemce se širším rozsahem osvědčení.
 • např. regulační stanice, tlakové stanice a využití PB, rozvody a využití technických plynů, plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn

Problematika jednotlivých přednášek bude završena aktivní formou opakovacích testů.

DÉLKA KURZU

2 dny

LEKTOR

Jaroslav Rezek   |   revizní technik plynových a tlakových zařízení, lektor odborného plynárenského vzdělávání

PLATNOST OSVĚDČENÍ

5 LET

ZKOUŠKY (pobočka TIČR Hradec Králové nebo Liberec)

V případě Vašeho zájmu Vás zařadíme jako uchazeče o zkoušku do hromadné objednávky u Technické inspekce ČR. V průběhu kurzu nám předáte vyplněnou žádost včetně požadovaných příloh.

K žádosti o zkoušku je nutné doložit:

 • kopii stávajícího osvědčení (při prodloužení nebo rozšíření)
 • kopii dokladu o vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, příp. diplom) - u nových žadatelů
 • potvrzení - údaje o délce odborné praxe min. 1 rok (dokládá se pouze u nových žadatelů)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práce na technických zařízeních ne starší:
  - do 50 let věku – 6 roků
  - nad 50 let věku – 4 roky
 • doklad o zaškolení montéra PZ dle § 6, odst. (2) vyhlášky č. 21/1979 Sb. – vystaví pořádající organizace

CENA KURZU

nezahrnuje poplatek za prověření odborné způsobilosti, který je stanoven vyhláškou MPSV č. 398/2001 Sb. Jeho výše bude odvozena o Vámi požadovaného rozsahu zkoušky uvedeného v žádosti.

Poplatek musí být uhrazen před konáním zkoušky a bude Vám účtován zvlášť přímo organizací TIČR. Faktura a pozvánka ke zkoušce Vám bude zaslána po předložení žádosti a kompletních dokladů ke zkoušce.

Ceník prověření odborné způsobilosti

prověření odborné způsobilosti osob k vydání nového osvědčení pro jeden druh 3 400,- Kč
prodloužení platnosti osvědčení po uplynutí doby platnosti pro jeden druh   1 600,- Kč
prověření odborné způsobilosti osob za účelem rozšíření rozsahu o jeden druh nad rozsah základní (za každou skupinu) 750,- Kč
vydání nového osvědčení    200,- Kč
vydání změněného osvědčení (změna údajů) 100,- Kč
za vydání každé stránky opisu osvědčení   100,- Kč


Rozsahy osvědčení C, E, F, G

C1 - Tlakové stanice na plynná paliva, PB, plnící zařízení
C2 - Tlakové stanice technických plynů a plnící zařízení
E2 - Regulační stanice plynu
F1 - Domovní plynovody
F2 - Průmyslové plynovody
F3 - NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F4 - VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
F5 - Rozvody, propanu, butanu a jejich plnění
F6 - Rozvody technických plynů
G1 - Spotřebiče s výkonem pod 50 kW
G2 - Kotle s výkonem 50 kW a více
G3 - Pece a průmyslová tepelná zařízení

TESTY

Zkušební otázky pro písemnou část jsou zveřejněny na webových stránkách www.ticr.eu.
Ke studiu by bylo vhodné mít k dispozici technické předpisy, jejichž značení je uvedeno v jednotlivých souborech otázek od Technické inspekce ČR.