Kurz radiační ochrany


Získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči

KURZ URČEN PRO

Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářiči 
- ve smyslu vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb. a je povinnou součástí přípravy ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro všechny vybrané pracovníky vykonávající činnosti na pracovištích, kde je vymezeno kontrolované pásmo  se zdroji záření; pro vybrané pracovníky mimo kontrolovaná pásma může být potřebným zdrojem informací, které usnadní složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti.

Akce je započítána do kreditního systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů České republiky.

ODBORNÝ GARANT

Ing. Jiří Filip  |  Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

PROGRAM

1. den

 • Úvod do radiační ochrany - seznámení s oborem
 • Základy fyziky ionizujícího záření
 • Veličiny a jednotky v ochraně před zářením
 • Požadavky na způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost pracovníků 
  se zdroji ionizujícího záření („ZIZ“)
 • Biologické účinky ionizujícího záření
 • Programy zajišťování jakosti činností vedoucích k ozáření

2. den

 • Cíle a principy radiační ochrany
 • Způsoby ochrany pacientů a zdravotnického personálu před ozářením 
 • Způsoby ochrany pracovníků před zevním ozářením a kontaminací radionuklidy
  (přednášky v sekcích)
 • Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy
 • Limitování ozáření a monitorování
 • Havarijní připravenost - havarijní plán
 • Přehled zdrojů ozáření populace a možnosti jejich regulace

3. den

 • Technické a organizační podmínky práce se ZIZ - kontrolované pásmo
 • Dokumentace vedená u držitele povolení, žádost o povolení
 • Zvláštní podmínky nakládání se ZIZ v průmyslu a lékařské radiologii
  Zvláštní podmínky nakládání s otevřenými radionuklidovými zářiči
 • Zkoušky zdrojů záření na průmyslových pracovištích a na lékařských radiologických pracovištích
 • Ochrana pracovníků a pacientů při používání otevřených radionuklidových zářičů ve zdravotnictví, specifické požadavky na dokumentaci pracovišť


DÉLKA KURZU

3 dny 

LEKTOŘI

Ing. Jiří Filip 

Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno

RNDr. Zdeněk Rozlívka 

ředitel, Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

MUDr. Hana Žárská 

Ústí nad Labem

Mgr. Jaroslav Storm 

radiologický fyzik, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika

Ing. Zuzana Pašková, MBA 

ředitelka odboru zdrojů, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha

MUDr. Hana Podškubková 

inspektor radiační ochrany, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha


ZKOUŠKY

Zájemci z řad účastníků kurzu (bez otevřených zářičů) mohou složit zkoušku zvláštní odborné způsobilosti v Regionálním centru SÚJB v Hradci Králové. 

Termín zkoušky pro otevřené zářiče bude dohodnut při kurzu s Ing. Zuzanou Paškovou, MBA.